Art. 3. - Zmiana ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1329

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 2021 r.
Art.  3. 

Do wezwań przedsiębiorców przez organ koncesyjny w trybie art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 do spełnienia warunków określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 tej ustawy dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.