Art. 2. - Zmiana ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1329

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 2021 r.
Art.  2. 

Do postępowań w sprawie udzielenia i zmiany koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 17 ust. 3 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.