Art. 1. - Zmiana ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1329

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 2021 r.
Art.  1. 

W ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) kontroli broni alarmowej i sygnałowej;";

2)
w art. 3 w ust. 1:
a)
w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) komponenty amunicji niezawierające materiałów wybuchowych: korpusy pocisków amunicji artyleryjskiej, łuski amunicji artyleryjskiej, kadłuby min, elementy układów napędowych, naprowadzania i sterowania pocisków rakietowych, bomb lotniczych i głębinowych, torped i imitatorów celów;",

b)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) broń alarmowa i sygnałowa - jest to urządzenie z uchwytem na nabój, przeznaczone wyłącznie do strzelania ślepymi nabojami oraz do wystrzeliwania substancji drażniących, innych substancji aktywnych lub pirotechnicznych nabojów sygnalizacyjnych, służące do alarmowania lub sygnalizowania;";

3)
w art. 7:
a)
w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) bronią alarmową i sygnałową.",

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Kategorie i podkategorie strzeleckiej broni palnej i amunicji do strzeleckiej broni palnej są określone w załączniku do ustawy.";

4)
w art. 17 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne, o których mowa w art. 12 ust. 2 i 3, dotyczące przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, oraz osób uprawnionych do kierowania koncesjonowaną działalnością gospodarczą, wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;";

5)
w art. 24 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna przestał spełniać warunki określone w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zakresie posiadania co najmniej dwóch osób będących członkami organu zarządzającego przedsiębiorstwa albo dwóch osób, z których jedna jest członkiem organu zarządzającego przedsiębiorstwa, a druga uprawnionym do kierowania działalnością określoną w koncesji prokurentem lub pełnomocnikiem, spełniających warunki określone w art. 10 ust. 1 pkt 1 i pomimo wezwania organu koncesyjnego w terminie 3 miesięcy nie spełnił tych warunków;";

6)
w art. 33 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W obiekcie magazynowym, w którym przechowuje się materiały wybuchowe, broń, amunicję oraz wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, nie prowadzi się innej działalności gospodarczej.";

7)
w art. 37 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przekazać ewidencje, o których mowa w art. 47 ust. 1 i art. 59 ust. 1, organowi koncesyjnemu w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji.";

8)
w art. 42:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Plan, o którym mowa w ust. 1, uzgadnia się z właściwymi ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej komendantami powiatowymi (miejskimi) Państwowej Straży Pożarnej, a w przypadku jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, wykonującej działalność gospodarczą - również z właściwym terytorialnie szefem delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej wykonującej działalność gospodarczą, plan, o którym mowa w ust. 1, uzgadnia się z właściwym ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej komendantem oddziału Żandarmerii Wojskowej, a w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym z Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego.";

9)
w art. 44:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Każdy egzemplarz broni palnej, w tym strzeleckiej broni palnej, i każda istotna część podlegają oznakowaniu przez wytwórcę niezwłocznie po wytworzeniu.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2d w brzmieniu:

"2a. Minimalna wielkość czcionki użytej do oznakowania wynosi 1,6 mm. W przypadku gdy rozmiar istotnej części nie pozwala na użycie czcionki tej wielkości, dopuszczalne jest użycie mniejszej czcionki.

2b. Do oznakowywania stosuje się alfabet łaciński i cyfry arabskie.

2c. Oznakowanie nanosi się, wykorzystując techniki:

1) głębokiego grawerowania laserowego;

2) grawerowania klasycznego;

3) cechowania ręcznego z użyciem stempli lub numeratorów;

4) znakowania mikropunktowego.

2d. W przypadku szkieletów i komór zamkowych strzeleckiej broni palnej wykonanych z materiałów niemetalowych, w szczególności z polimerów syntetycznych lub żywic syntetycznych oraz ich kompozytów wzmocnionych włóknami, w szczególności włóknami węglowymi lub szklanymi, oznakowania dokonuje się przez:

1) umieszczenie oznakowania na metalowej płytce osadzanej na stałe w materiale szkieletu lub komory zamkowej w taki sposób, że płytki nie można łatwo usunąć, a jej usunięcie powoduje zniszczenie części szkieletu lub komory zamkowej;

2) zastosowanie techniki ubytkowej, z zachowaniem wymogów wielkości oznakowania określonych w ust. 2a.";

10)
w dziale III w rozdziale 2 po oddziale 1 dodaje się oddział 1a w brzmieniu:

"Oddział 1a

Broń alarmowa i sygnałowa

Art. 47a. 1. Broni alarmowej i sygnałowej nie uznaje się za strzelecką broń palną, jeżeli została wytworzona zgodnie ze specyfikacjami technicznymi mającymi na celu zapewnienie, aby nie można było jej przerobić tak, aby miotała pocisk w wyniku działania ładunku miotającego, a w szczególności gdy:

1) lufa jest skonstruowana w taki sposób, aby nie mogła zostać usunięta lub zmieniona bez znacznego uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia;

2) w lufie umieszczono niemożliwe do usunięcia przegrody;

3) komora nabojowa jest przesunięta, przechylona lub rozłożona w taki sposób, aby uniemożliwić miotanie z urządzenia pocisku z załadowanej w nim amunicji.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w drodze rozporządzenia, specyfikacje techniczne, jakie powinno spełniać urządzenie, aby zostało uznane za broń alarmową i sygnałową, mające na celu zapewnienie, aby urządzenia takiego nie można było przerobić tak, aby miotało pocisk w wyniku działania ładunku miotającego, uwzględniając aktualną wiedzę techniczną i normy dotyczące wytwarzania broni i amunicji.

Art. 47b. 1. Broń alarmową i sygnałową uznaje się za niezdolną do przerobienia tak, aby miotała pocisk w wyniku działania ładunku miotającego, jeżeli podmiot uprawniony zweryfikował zgodność wytworzenia danego typu lub modelu broni ze specyfikacjami technicznymi i wydał dla danego typu lub modelu broni świadectwo broni alarmowej i sygnałowej.

2. Podmiotem uprawnionym do weryfikacji i wydania świadectwa broni alarmowej i sygnałowej może być podmiot posiadający potencjał naukowy i techniczny, specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad budowy i eksploatacji broni palnej, ustalania rodzajów, typów, modeli broni palnej oraz ustalania ich zdatności do oddania strzału, prowadzący badania urządzeń miotających produkcji przemysłowej i samodziałowej.

Art. 47c. 1. Świadectwo broni alarmowej i sygnałowej uprawnia przedsiębiorcę do wprowadzania do obrotu broni alarmowej i sygnałowej określonego typu lub modelu.

2. Do urządzeń, które nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 47a, i dla których nie wydano świadectwa broni alarmowej i sygnałowej, stosuje się przepisy dotyczące strzeleckiej broni palnej.

3. Każda zmiana w dokumentacji technicznej lub technologii wykonania broni alarmowej i sygnałowej podlega ponownemu opiniowaniu przez podmiot uprawniony do weryfikacji oraz wydania świadectwa broni alarmowej i sygnałowej.

4. Weryfikacja i wydanie świadectwa broni alarmowej i sygnałowej jest odpłatne. Opłata wynosi nie więcej niż wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

5. Podmiot uprawniony przekazuje do rejestru broni alarmowej i sygnałowej, o którym mowa w art. 47l, poświadczoną kopię świadectwa broni alarmowej i sygnałowej.

6. Świadectwa broni alarmowej i sygnałowej wydawane przez podmiot uprawniony są przez niego przechowywane przez okres 20 lat od dnia wydania opinii.

Art. 47d. Urządzenie wytworzone w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwie trzecim uznaje się za broń alarmową i sygnałową jeżeli zostało wydane dla tego urządzenia świadectwo broni alarmowej i sygnałowej lub równorzędny dokument o nieuznaniu go za strzelecką broń palną przez podmiot uprawniony przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederację Szwajcarską do wydania takiej opinii.

Art. 47e. 1. Broń alarmową i sygnałową oznakowuje się, umieszczając na jej szkielecie niepowtarzalne, czytelne i trwałe oznakowanie, które obejmuje:

1) symbol literowy "BAS", który umieszcza się w bezpośredniej bliskości nazwy wytwórcy lub oznaczenia handlowego, przy użyciu tej samej techniki;

2) imię i nazwisko lub nazwę wytwórcy lub oznaczenie handlowe;

3) państwo lub miejsce wytworzenia, zgodnie z rozporządzeniem 1106/2012;

4) typ lub model;

5) kaliber;

6) numer seryjny i rok wytworzenia.

2. Na komorze nabojowej, zamku pistoletu, bębnie nabojowym lub zamku, odpowiednio do przyjętych rozwiązań technicznych dla danego typu lub modelu broni alarmowej i sygnałowej, umieszcza się numer seryjny.

3. Do oznakowania broni alarmowej i sygnałowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 44 ust. 2a-2d dotyczące oznakowania strzeleckiej broni palnej oraz art. 57 ust. 1.

Art. 47f. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania broni alarmowej i sygnałowej ewidencjonuje wytworzoną i przeznaczoną do obrotu broń alarmową i sygnałową oddzielnie dla każdego typu lub modelu określonego w wydanym dla tej broni świadectwie broni alarmowej i sygnałowej, zgodnie z numerem seryjnym naniesionym na tej broni oraz numerem świadectwa broni alarmowej i sygnałowej dla tej broni.

2. W ewidencji broni alarmowej i sygnałowej, o której mowa w ust. 1, gromadzi się następujące dane:

1) numer seryjny urządzenia;

2) datę jego wytworzenia lub przekazania do obrotu;

3) numer świadectwa broni alarmowej i sygnałowej oraz datę sprzedaży;

4) imię i nazwisko wprowadzającego dane urządzenie do ewidencji.

3. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, prowadzi się w formie księgi ewidencyjnej.

4. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania broni alarmowej i sygnałowej przechowuje dokumentację techniczną, na podstawie której wytworzył dany typ lub model broni.

5. Przedsiębiorca przechowuje świadectwa broni alarmowej i sygnałowej wydane dla wytwarzanej przez niego broni.

6. Ewidencje, o których mowa w ust. 1, świadectwa broni alarmowej i sygnałowej łącznie z dokumentacją techniczną przechowywane są przez okres 20 lat od dnia wydania tego świadectwa.

7. W przypadku wydania ostatecznej decyzji cofającej koncesję przedsiębiorca jest obowiązany przekazać organowi koncesyjnemu ewidencje, o których mowa w ust. 1, uporządkowane chronologicznie ze spisem zawartości, w terminie 30 dni od dnia otrzymania tej decyzji.

Art. 47g. 1. Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży broni alarmowej i sygnałowej jest obowiązany wydać nabywcy kopię świadectwa broni alarmowej i sygnałowej.

2. Na wydawanej kopii świadectwa broni alarmowej i sygnałowej przedsiębiorca umieszcza oznaczenie przedsiębiorcy dokonującego sprzedaży oraz numer seryjny broni alarmowej i sygnałowej.

Art. 47h. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w drodze rozporządzenia:

1) podmiot uprawniony do weryfikacji, że broń alarmowa i sygnałowa została wytworzona zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, o których mowa w art. 47a, oraz do wydawania świadectwa broni alarmowej i sygnałowej,

2) wykaz dokumentów wchodzących w skład dokumentacji technicznej broni alarmowej i sygnałowej,

3) sposób i tryb postępowania z bronią alarmową i sygnałową oraz z dokumentacją techniczną, przekazanymi w celu weryfikacji zgodności wytworzenia ze specyfikacjami technicznymi, o których mowa w art. 47a,

4) wysokość opłaty za weryfikację oraz wydanie świadectwa broni alarmowej i sygnałowej,

5) wzór świadectwa broni alarmowej i sygnałowej

- mając na względzie potencjał naukowo-badawczy podmiotu uprawnionego, jego dotychczasowe doświadczenie w obszarze objętym regulacją, dające gwarancję należytego wykonania zleconych czynności, sprawne przeprowadzenie weryfikacji i jej rzetelne udokumentowanie, adekwatność opłaty do kosztów weryfikacji oraz konieczność objęcia kontrolą wszystkich typów i modeli broni alarmowej i sygnałowej nieuznanej za broń palną wytworzonych lub przywiezionych na teren Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawarcia we wzorze świadectwa broni alarmowej i sygnałowej danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację broni alarmowej i sygnałowej.

Art. 47i. 1. Podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 47b ust. 1, przeprowadza kontrolę wytworzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoza terytorium Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa trzeciego modeli, typów lub egzemplarzy urządzeń, o których mowa w art. 47a ust. 1, w zakresie spełniania przez nie wymogów, o których mowa w art. 47a.

2. Podmiot uprawniony przeprowadza kontrolę:

1) z własnej inicjatywy - w odniesieniu do urządzeń będących w posiadaniu przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

2) na wniosek służb bezpieczeństwa i porządku publicznego, których zadania obejmują zwalczanie przestępstw związanych z nielegalnym wytwarzaniem i posiadaniem broni - w odniesieniu do urządzeń będących w posiadaniu tych służb.

3. Kontrola może być prowadzona wspólnie z organami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej wykonującymi w nich zadania określone w art. 47b ust. 1.

4. Do przeprowadzenia kontroli wspólnie z organami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej podmiot uprawniony powołuje zespół kontrolny. Powołując zespół kontrolny, podmiot uprawniony wyznacza jego kierownika, który koordynuje przebieg czynności kontrolnych oraz sporządza protokół kontroli.

Art. 47j. 1. Kontrola jest wykonywana na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez podmiot uprawniony.

2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie podmiotu uprawnionego.

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli, który zawiera:

1) imię i nazwisko kontrolującego albo kontrolujących;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;

3) wskazanie zakresu kontroli;

4) opis stwierdzonego w toku kontroli stanu faktycznego, w tym stwierdzonych nieprawidłowości;

5) jeżeli przedmiotem kontroli jest urządzenie, o którym mowa w art. 47a ust. 1, będące w posiadaniu przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - także:

a) oznaczenie przedsiębiorcy dokonującego sprzedaży,

b) typ, model oraz numer seryjny urządzenia,

c) datę wytworzenia urządzenia lub przekazania go do obrotu,

d) numer świadectwa broni alarmowej i sygnałowej oraz datę jej sprzedaży.

4. Kontrolujący może utrwalić przebieg kontroli za pomocą technik fotograficznych i audiowizualnych. Nośniki obrazu i dźwięku, na których utrwalono przebieg kontroli, załącza się do protokołu kontroli. Niezależnie od sporządzenia protokołu, ustalenia dotyczące urządzenia będącego przedmiotem kontroli dokonane w toku kontroli utrwala się w wynikach kontroli w formie pisemnej.

5. Wyniki kontroli przekazuje się Komendantowi Głównemu Policji, a wyniki kontroli stwierdzające niespełnienie przez urządzenie wymogów, o których mowa w art. 47a, również organowi koncesyjnemu.

Art. 47k. 1. Jeżeli przedmiotem kontroli jest urządzenie, o którym mowa w art. 47a ust. 1, będące w posiadaniu przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym:

1) podmiot uprawniony zawiadamia przedsiębiorcę o planowanej kontroli na 7 dni przed planowanym terminem jej przeprowadzenia;

2) przedsiębiorca przekazuje w sposób uzgodniony z podmiotem uprawnionym urządzenie, o którym mowa w art. 47a ust. 1, wraz z dokumentacją techniczną podmiotowi uprawnionemu;

3) przedsiębiorca udziela na żądanie podmiotu uprawnionego ustnych i pisemnych wyjaśnień mających związek z zakresem kontroli.

2. Koszty przekazania urządzenia do kontroli ponosi przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1.

3. Kontrolę wykonuje się w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania przedsiębiorcy. Urządzenie, o którym mowa w art. 47a ust. 1, oraz dokumentację techniczną zwraca się przedsiębiorcy bezzwłocznie po zakończeniu kontroli.

4. Podmiot uprawniony może wezwać przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 1, do usunięcia nieprawidłowości w zakresie niespełniania przez urządzenie wymogów, o których mowa w art. 47a, stwierdzonych w toku kontroli.

5. Jeżeli przedmiotem kontroli jest urządzenie, o którym mowa w art. 47a ust. 1, przekazane przez służby bezpieczeństwa i porządku publicznego, o których mowa w art. 47i ust. 2 pkt 2, przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 47l. 1. Komendant Główny Policji prowadzi rejestr broni alarmowej i sygnałowej.

2. W rejestrze broni alarmowej i sygnałowej gromadzi się:

1) wydane, ważne oraz wycofane świadectwa broni alarmowej i sygnałowej dla danych typów lub modeli broni, otrzymane od podmiotów uprawnionych do weryfikacji i wydawania świadectw broni alarmowej i sygnałowej;

2) świadectwa broni alarmowej i sygnałowej, która może być wprowadzona do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydane przez podmioty uprawnione innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Art. 47m. 1. Komendant Główny Policji prowadzi Krajowy Punkt Kontaktowy do Spraw Broni Alarmowej i Sygnałowej, zwany dalej "Punktem Kontaktowym".

2. Do zadań Punktu Kontaktowego należy:

1) wykonywanie zadań Komendanta Głównego Policji w zakresie prowadzenia rejestru broni alarmowej i sygnałowej;

2) ewidencjonowanie wyników kontroli, o których mowa w art. 47j ust. 4;

3) przekazywanie punktom kontaktowym utworzonym w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, na ich wniosek, informacji z rejestru broni alarmowej i sygnałowej, informacji o wynikach kontroli, o której mowa w art. 47j ust. 4, oraz występowanie z wnioskami o udzielenie takich informacji;

4) ewidencjonowanie oświadczeń przedsiębiorców, o których mowa w art. 47n;

5) prowadzenie elektronicznej skrzynki pocztowej oraz publikowanie na stronie internetowej Punktu Kontaktowego informacji w zakresie swojego działania, w języku polskim oraz w jednym, innym niż język polski, języku oficjalnym Unii Europejskiej.

3. Komendant Główny Policji może powierzyć wykonywanie zadań Punktu Kontaktowego podległej sobie jednostce organizacyjnej.

Art. 47n. Przedsiębiorcy wytwarzający broń alarmową i sygnałową przekazują do Punktu Kontaktowego oświadczenia o:

1) spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 47a, przy wytwarzaniu określonego typu lub modelu broni alarmowej i sygnałowej - raz do roku, licząc od dnia wydania świadectwa broni alarmowej i sygnałowej;

2) liczbie wytworzonych i wprowadzonych do obrotu w ostatnim okresie rozliczeniowym egzemplarzy broni alarmowej i sygnałowej, określonego typu i modelu.";

11)
w art. 56:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się wyłącznie broń palną, w tym strzelecką broń palną, i istotne części, oznakowane zgodnie z art. 44.

2. Oznakowanie broni palnej, w tym strzeleckiej broni palnej, i istotnych części, przekazywanych z zapasów państwowych formacji uzbrojonych zawiera dodatkowo oznaczenie pozwalające na identyfikację podmiotu przekazującego w postaci oznakowania dwiema albo trzema drukowanymi literami ich skróconej nazwy.",

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Strzelecka broń palna i jej istotne części oznakowane cyrylicą lub alfabetem greckim oraz rzymskim systemem liczbowym mogą być przedmiotem obrotu, jeżeli ich oznakowanie jest zgodne z art. 44 ust. 2, 2a, 2c i 2d.";

12)
w art. 61 w ust. 4 w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) kopii świadectwa broni alarmowej i sygnałowej uprawniającej do nabycia określonego typu amunicji;";

13)
w art. 63 w ust. 2 w pkt 5 w lit. b uchyla się tiret piąte;
14)
w art. 94 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Do wydania certyfikatu importowego lub poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) dotyczące wydawania decyzji.";

15)
w art. 107 uchyla się ust. 3;
16)
po art. 136 dodaje się art. 136a w brzmieniu:

"Art. 136a. 1. Kto, będąc przedsiębiorcą sprzedaje broń alarmową i sygnałową, nie przekazując nabywcy kopii świadectwa broni alarmowej i sygnałowej wydanego dla tego typu lub modelu broni potwierdzającego, że ta broń nie została uznana za broń palną,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu, o którym mowa w ust. 1, działając w imieniu lub interesie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.";

17)
w załączniku do ustawy:
a)
w części określającej definicje pkt 3-7 otrzymują brzmienie;

"3) "samoczynna strzelecka broń palna" oznacza strzelecką broń palną, która ładuje się automatycznie po każdorazowym oddaniu strzału i która może oddać więcej niż jeden strzał przy jednym uruchomieniu urządzenia spustowego;

4) "samopowtarzalna strzelecka broń palna" oznacza strzelecką broń palną, którą ładuje się automatycznie po każdorazowym oddaniu strzału i która może oddać tylko jeden strzał przy jednym uruchomieniu urządzenia spustowego;

5) "powtarzalna strzelecka broń palna" oznacza strzelecką broń palną, która po oddaniu strzału może zostać ponownie naładowana ręcznie z magazynka lub bębna nabojowego;

6) "jednostrzałowa strzelecka broń palna" oznacza strzelecką broń palną bez magazynka, którą ładuje się przed każdorazowym strzałem przez ręczne wprowadzenie naboju do komory nabojowej lub wgłębienia na ładunek w części zamkowej lufy;

7) "amunicja z pociskami przeciwpancernymi" (ang. penetrating projectiles) oznacza amunicję do użytku wojskowego, w której pocisk ma płaszcz oraz twardy rdzeń penetrujący;",

b)
w części Kategoria A:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wojskowe pociski o działaniu wybuchowym oraz ich wyrzutnie.",

pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Amunicja z pociskami przeciwpancernymi, wybuchowymi lub zapalającymi oraz pociski dla takiej amunicji.

5. Amunicja przeznaczona do pistoletów i rewolwerów z pociskami grzybkującymi (ang. expanding) oraz pociski dla takiej amunicji, oprócz broni przeznaczonej do celów łowieckich i strzelectwa sportowego przez osoby uprawnione do korzystania z niej.".