Art. 18. - Zmiana ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2127

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2023 r.
Art.  18. 

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających:

1) 1
 prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ustawy zmienianej w art. 1, na zasadach, o których mowa w art. 27a ustawy zmienianej w art. 1;
2) 2
 wprowadzanie danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27b i art. 27c ustawy zmienianej w art. 1;
3) 3
 udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27d ustawy zmienianej w art. 1;
4) 4
 udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1;
5) 5
 sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27f ustawy zmienianej w art. 1;
6) 6
 złożenie deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27g ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1;
7) 7
 sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 62a ust. 5 i 6 ustawy zmienianej w art. 4.
1 Z dniem 18 września 2023 r. wdraża się rozwiązania techniczne umożliwiające prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2022.438), na zasadach, o których mowa w art. 27a ustawy, zgodnie z komunikatem z dnia 27 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.831).
2 Z dniem 18 września 2023 r. wdraża się rozwiązania techniczne umożliwiające wprowadzanie danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27b i art. 27c ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2022.438), zgodnie z komunikatem z dnia 27 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.832).
3 Z dniem 18 września 2023 r. wdraża się rozwiązania techniczne umożliwiające udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2022.438), zgodnie z komunikatem z dnia 27 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.829).
4 Z dniem 18 września 2023 r. wdraża się rozwiązania techniczne umożliwiające udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27e ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2022.438), zgodnie z komunikatem z dnia 27 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.830).
5 Z dniem 18 września 2023 r. wdraża się rozwiązania techniczne umożliwiające sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27f ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2022.438), zgodnie z komunikatem z dnia 27 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.828).
6 Z dniem 1 lipca 2021 r. wdraża się rozwiązania techniczne umożliwiające złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, zgodnie z komunikatem z dnia 25 marca 2021 r. (Dz.U.2021.583).
7 Z dniem 18 września 2023 r. wdraża się rozwiązania techniczne umożliwiające sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 62a ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023.553), zgodnie z komunikatem z dnia z dnia 27 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.833).