Art. 18. - Zmiana ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2127

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Art.  18. 

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających:

1)
prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ustawy zmienianej w art. 1, na zasadach, o których mowa w art. 27a ustawy zmienianej w art. 1;
2)
wprowadzanie danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27b i art. 27c ustawy zmienianej w art. 1;
3)
udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27d ustawy zmienianej w art. 1;
4)
udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1;
5)
sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27f ustawy zmienianej w art. 1;
6) 1
 złożenie deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27g ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1;
7)
sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 62a ust. 5 i 6 ustawy zmienianej w art. 4.
1 Z dniem 1 lipca 2021 r. wdraża się rozwiązania techniczne umożliwiające złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, zgodnie z komunikatem z dnia 25 marca 2021 r. (Dz.U.2021.583).