Art. 15. - Zmiana ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2127

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2021 r. do: 31 lipca 2023 r.
Art.  15. 
1. 
Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa deklarację, o której mowa w art. 27g ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w art. 18 pkt 6, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia tego komunikatu.
2. 
W terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do centralnej ewidencji emisyjności budynków dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego tę ewidencję, w sposób określony w art. 27g ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.