Art. 38. - Zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2019.1815 - OpenLEX

Art. 38. - Zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1815

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2021 r.
Art.  38. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)
art. 11 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
1a) 9
 art. 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695);
2) 10
 art. 8 pkt 7 lit. b i art. 11 pkt 9 i 12 lit. b i c, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
3) 11
 art. 1 pkt 10 lit. a, b tiret pierwsze i trzecie oraz lit. c w zakresie art. 29 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
9 Art. 38 pkt 1a dodany przez art. 67 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.
10 Art. 38 pkt 2 zmieniony przez art. 67 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.
11 Art. 38 pkt 3 zmieniony przez art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2333) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 grudnia 2021 r.