Art. 5. - Zmiana ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2140

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r.
Art.  5. 

W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933 i 1155) w art. 35a:

1)
w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 14. roku życia;

3) przyjęła na wychowanie dziecko i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 14. roku życia;";

2)
w ust. 4:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia - w przypadku osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 2;",

b)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) przyjęcia dziecka na wychowanie, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;",

c)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przyjęcia dziecka na wychowanie, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.".