Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2018

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 2018 r.

USTAWA
z dnia 13 września 2018 r.
o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa

Art.  1. 

W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu i Służby Ochrony Państwa lub zapewniania bezpieczeństwa państwa:

a) nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni albo

b) łącznie przez okres nie krótszy niż 90 dni;".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.