Art. 18. - Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1579

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  18. 
1. 
Podmiot wskazany do prowadzenia instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych ujętą w wojewódzkim planie gospodarki odpadami obowiązującym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, jako planowana do modernizacji, planowana do rozbudowy w zakresie zwiększenia mocy przerobowych lub planowana do budowy, jest obowiązany do złożenia informacji, o której mowa w art. 35c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, do marszałka województwa w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.
2. 
Marszałek województwa weryfikuje informację, o której mowa w ust. 1, i na podstawie tej weryfikacji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w terminie do dnia 29 lutego 2020 r., wykaz instalacji:
1)
przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych z podziałem na: istniejące, planowane do modernizacji, planowane do rozbudowy w zakresie zwiększenia mocy przerobowych i planowane do budowy, wraz z podaniem dla każdej instalacji mocy przerobowej istniejącej, o ile dotyczy, oraz mocy przerobowej planowanej, a także planowanymi terminami realizacji poszczególnych etapów inwestycji;
2)
w stosunku do których postanowienia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami utraciły moc zgodnie z przepisami ust. 3 i 4, wskazując odrębnie dla każdej instalacji przesłankę utraty mocy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
3. 
Z dniem 1 stycznia 2020 r. tracą moc postanowienia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami uchwalonego po dniu 1 lipca 2016 r. i obowiązującego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, dotyczące:
1)
instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych ujętych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, obowiązującym w dniu 30 czerwca 2016 r., jako planowane do budowy lub planowane do rozbudowy w zakresie zwiększenia mocy przerobowych z terminem realizacji przed dniem 1 stycznia 2017 r. i ponownie ujętych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, obowiązującym w dniu 30 czerwca 2019 r., jako planowane do budowy lub planowane do rozbudowy w zakresie zwiększenia mocy przerobowych, z terminem realizacji przed dniem 1 stycznia 2019 r., dla których nie zostało złożone przed dniem 1 stycznia 2020 r. zawiadomienie do organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy;
2)
instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych ujętych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, obowiązującym w dniu 30 czerwca 2019 r., jako planowane do budowy lub planowane do rozbudowy w zakresie zwiększenia mocy przerobowych, z terminem realizacji przed dniem 1 stycznia 2019 r., dla których nie zostało złożone przed dniem 1 stycznia 2020 r. zawiadomienie do organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.
4. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tracą moc postanowienia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami uchwalonego po dniu 1 lipca 2016 r. i obowiązującego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, dotyczące instalacji, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 122), dla których nie zostało złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zawiadomienie do organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.
5.  6
 (uchylony).
6 Art. 18 ust. 5 uchylony przez art. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 grudnia 2020 r.