Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2228

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 2017 r.

USTAWA
z dnia 12 października 2017 r.
o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017"

Art.  1. 

W ustawie z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017" (Dz. U. poz. 1962, z 2010 r. poz. 1042 oraz z 2014 r. poz. 1119) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

"o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019"";

2) w art. 1:
a) w ust. 1 wyrazy "program wieloletni "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017" " zastępuje się wyrazami "program wieloletni "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019"",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się okres realizacji Programu na lata 2004-2019.".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.