Zmiana ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020". - Dz.U.2019.1526 - OpenLEX

Zmiana ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1526

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2019 r.

USTAWA
z dnia 4 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020"

W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" (Dz. U. z 2019 r. poz. 614) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Ogólna kwota wydatków na realizację Programu w latach 2017-2020 wyniesie 1 506 958 tys. zł, w tym:

1) w 2017 r. - 200 568 tys. zł;

2) w 2018 r. - 398 180 tys. zł;

3) w 2019 r. - 455 271 tys. zł;

4) w 2020 r. - 452 939 tys. zł.

2. W ramach kwot określonych w ust. 1 wydatki ujmowane w rezerwie celowej wynoszą odpowiednio:

1) w 2017 r. - 120 000 tys. zł;

2) w 2018 r. - 274 348 tys. zł;

3) w 2019 r. - 314 386 tys. zł;

4) w 2020 r. - 214 670 tys. zł.";

2)
w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W latach 2017-2026 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem realizacji Programu wynosi 2 936 572 tys. zł, z tego:

1) w 2017 r. - 200 568 tys. zł;

2) w 2018 r. - 398 180 tys. zł;

3) w 2019 r. - 455 271 tys. zł;

4) w 2020 r. - 452 939 tys. zł;

5) w 2021 r. - 238 269 tys. zł;

6) w 2022 r. - 238 269 tys. zł;

7) w 2023 r. - 238 269 tys. zł;

8) w 2024 r. - 238 269 tys. zł;

9) w 2025 r. - 238 269 tys. zł;

10) w 2026 r. - 238 269 tys. zł.";

3)
załącznik nr 1 do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

"Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU NA POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ W TYSIĄCACH ZŁOTYCH
Lp.Wyszczególnienie2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.RAZEM
1Zakup uzbrojenia5 2202 8202 0162 01612 072
2Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego2 1932 1932 1932 1938 772
3Zakup i modernizacja urządzeń zabezpieczenia techniczno - ochronnego oraz sprzętu ratowniczo-pożarniczego2 7356 7755 4255 61520 550
4Termomodernizacja obiektów budowlanych10 00032 98533 44440 221116 650
5Zapewnienie bezpieczeństwa energoelektrycznego jednostek penitencjarnych5 2231 6663652007 454
6Poprawa stanu technicznego infrastruktury budowlanej42 442173 343159 016139 525514 326
7Zakup i wymiana taboru samochodowego14 80014 0607 78011 80048 440
8Modernizacja systemów informatycznych i systemów łączności2 00022 8008 0007 10039 900
9Modernizacja podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności11 91630 0658 0146 00055 995
10Zmiana systemu zatrudniania personelu medycznego9 6009 6009 6009 60038 400
11Wzmocnienie systemu motywacyjnego uposażeń funkcjonariuszy, z tego88 27795 187204 847213 427601 738
wzrost wielokrotności kwoty bazowej83 88390 793194 944203 524573 144
wydatki relacjonowane do uposażeń4 3944 3949 9039 90328 594
12Wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych Służby Więziennej, z tego6 1626 68614 57115 24242 661
wzrost wynagrodzeń5 1405 57612 15112 71035 577
pochodne od wynagrodzeń1 0221 1102 4202 5327 084
Razem200 568398 180455 271452 9391 506 958
w tym
Źródła finansowania:
Budżet CZSW80 568123 832140 885238 269583 554
Rezerwa celowa120 000274 348314 386214 670923 404

"