Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1544

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Art.  59. 

W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647) w art. 8 w ust. 4 i w ust. 8 w zdaniu drugim, w art. 10 w ust. 7 i w art. 52 w ust. 4 wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym".