Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1544

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Art.  17. 

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2245, z 2017 r. poz. 1524 oraz z 2018 r. poz. 650) w art. 2a w ust. 3 w pkt 1 oraz w art. 30b w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia w zdaniu pierwszym użyte w różnym przypadku wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "podpisem zaufanym".