Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1544

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Art.  14. 

W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1218) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1 w pkt 7:
a) po wyrazach "Straży Marszałkowskiej" skreśla się wyraz "i" oraz dodaje się przecinek,
b) po wyrazach "Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu" dodaje się wyrazy

"i Biuru Nadzoru Wewnętrznego";

2) w art. 19 w ust. 2c i w ust. 3a wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym".