Art. 2. - Zmiana ustawy o usługach płatniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1916

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2014 r.
Art.  2.

W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy dostawcy usług płatniczych są obowiązani dostosować umowy zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.