Art. 1. - Zmiana ustawy o usługach płatniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1916

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2014 r.
Art.  1.

W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2:
a)
po pkt 15a dodaje się pkt 15aa i 15ab w brzmieniu:

"15aa) karta debetowa - kartę płatniczą umożliwiającą wykonywanie transakcji płatniczych, z wyjątkiem transakcji w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu, a w przypadku instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego - kredytu, o którym mowa w art. 74 ust. 3 lub art. 132j ust. 3;

15ab) karta kredytowa - kartę płatniczą umożliwiającą wykonywanie transakcji płatniczych w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu, a w przypadku instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego - kredytu, o którym mowa w art. 74 ust. 3 lub art. 132j ust. 3;",

b)
pkt 19a otrzymuje brzmienie:

"19a) opłata interchange - ustaloną przez organizację kartową opłatę z tytułu transakcji płatniczej wykonywanej przy użyciu karty płatniczej, uiszczaną przez agenta rozliczeniowego na rzecz wydawcy karty płatniczej;",

c)
po pkt 19a dodaje się pkt 19aa i 19ab w brzmieniu:

"19aa) opłata akceptanta - opłatę z tytułu transakcji płatniczej wykonywanej przy użyciu karty płatniczej, pobieraną przez agenta rozliczeniowego od akceptanta, na którą składa się:

a) opłata interchange,

b) opłata systemowa,

c) marża agenta rozliczeniowego;

19ab) opłata systemowa - opłatę z tytułu transakcji płatniczej wykonywanej przy użyciu karty płatniczej, stanowiącą przychód organizacji kartowej;";

2)
w art. 28:
a)
ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Przed zawarciem umowy ramowej z akceptantem agent rozliczeniowy jest obowiązany dostarczyć akceptantowi informację o wysokości opłaty akceptanta wraz z wyszczególnieniem składników tej opłaty. Przepis art. 26 ust. 1 stosuje się odpowiednio.",

b)
po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany wysokości opłaty akceptanta.";

3)
w art. 38a:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Stawka opłaty interchange nie może przekroczyć 0,2% wartości jednostkowej krajowej transakcji płatniczej wykonanej przy użyciu karty debetowej oraz 0,3% wartości jednostkowej krajowej transakcji płatniczej wykonanej przy użyciu karty kredytowej. W przypadku karty płatniczej innej niż karta debetowa lub karta kredytowa stawka opłaty interchange nie może przekroczyć 0,3% wartości jednostkowej krajowej transakcji płatniczej.",

b)
w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W okresie 5 lat od rozpoczęcia działalności przez nową organizację kartową w odniesieniu do stawki opłaty interchange od jednostkowej krajowej transakcji płatniczej wykonywanej przy użyciu karty płatniczej wydanej w ramach umowy z tą organizacją przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:",

c)
ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Organizacja kartowa udostępnia na swojej stronie internetowej informację o stawkach opłaty systemowej.

6. Organizacja kartowa przekazuje do KNF oraz agentów rozliczeniowych informację o zmianie stawek opłaty systemowej, nie później niż 3 miesiące przed dniem jej wejścia w życie, wraz z uzasadnieniem zmiany.".