Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 stycznia 2019 r.

USTAWA
z dnia 6 grudnia 2018 r.
o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Art.  1. 

W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:
a) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

"17a) członek zarządu związku metropolitalnego;",

b) po pkt 32 dodaje się pkt 32a w brzmieniu:

"32a) skarbnik związku metropolitalnego oraz sekretarz związku metropolitalnego;";

2) w art. 8:
a) po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

"16a) pkt 17a - właściwy wojewoda;",

b) po pkt 31 dodaje się pkt 31 a w brzmieniu:

"31a) pkt 32a - właściwy wojewoda;";

3) w art. 22 w ust. 1 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

"21) członków zarządu związku metropolitalnego."

Art.  2. 
1.  Osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jest członkiem zarządu związku metropolitalnego, skarbnikiem związku metropolitalnego lub sekretarzem związku metropolitalnego, ma obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 30 dni od dnia doręczenia powiadomienia, o którym mowa w ust. 2.
2.  Właściwy wojewoda, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, powiadamia osobę, o której mowa w ust. 1, o obowiązku złożenia mu oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, oraz informuje o skutku niedopełnienia tego obowiązku.
3.  Osoba, o której mowa w ust. 1, która przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyła oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w związku z wykonywaniem funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia tego oświadczenia, albo kandydowaniem na taką funkcję, składa informację o uprzednim jego złożeniu.
4.  W przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przez osobę obowiązaną do jego złożenia na podstawie ust. 1 następuje skutek określony w art. 21e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.
5.  Pozbawienie funkcji publicznej osoby, o której mowa w ust. 4, następuje z mocy prawa z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1. Właściwy wojewoda stwierdza fakt pozbawienia funkcji publicznej oraz niezwłocznie zawiadamia o tym osobę, której to dotyczy.
Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.