Art. 1. - Zmiana ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1890

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 września 2023 r.
Art.  1. 

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506, 1688 i 1719) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 w ust. 1:
a)
po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) inwentaryzacji przyrodniczej - rozumie się przez to zbiór badań terenowych przeprowadzanych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego;",

b)
w pkt 14 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, ";

2)
po art. 33 dodaje się art. 33a w brzmieniu:

"Art. 33a. 1. Informacje, o których mowa w art. 33 ust. 1, podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej:

1) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu wystąpienia okoliczności uzasadniających podanie tych informacji do publicznej wiadomości;

2) organ gminy właściwej miejscowo ze względu na przedmiot postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu doręczenia wystąpienia o podanie informacji do publicznej wiadomości skierowanego przez organ właściwy do wydania tej decyzji.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, udostępniają informacje, o których mowa w art. 33 ust. 1, na swoich stronach podmiotowych w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres nie krótszy niż jeden rok.

3. Organ gminy właściwej miejscowo ze względu na przedmiot postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

1) podaje informacje, o których mowa w art. 33 ust. 1, do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu doręczenia wystąpienia o podanie informacji do publicznej wiadomości skierowanego przez organ właściwy do wydania tej decyzji;

2) udostępnia informacje w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości przez okres 30 kolejnych dni od dnia pierwszego podania informacji zgodnie z pkt 1.

4. W przypadku przerwy w udostępnianiu informacji, o których mowa w art. 33 ust. 1, w sposób określony w ust. 3 pkt 2, bieg terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, nie ulega przerwaniu, o ile informacje, o których mowa w art. 33 ust. 1, pozostają udostępnione przez co najmniej jeden z organów, o których mowa w ust. 1, na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.";

3)
w art. 39 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) prognoza oddziaływania na środowisko - w przypadku gdy dla projektu dokumentu jest przeprowadzana strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.";

4)
w art. 53:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organ opracowujący projekt, o którym mowa w art. 46 lub art. 47 ust. 1, uzgadnia z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i art. 58, zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Występując o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt, o którym mowa w art. 46 lub art. 47 ust. 1, przedkłada ten projekt lub informacje o przewidywanych rozwiązaniach tego projektu.";

5)
w art. 54 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Wystąpienie o zmianę terminu na podstawie art. 25 ust. 1a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez organy, o których mowa w art. 57 i art. 58 niniejszej ustawy, jest wiążące dla wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.";

6)
w art. 59 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 albo jeżeli o jej przeprowadzenie wystąpi podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia lokalizowanego na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.";

7)
po art. 59 dodaje się art. 59a w brzmieniu:

"Art. 59a. 1. Przystąpienie do:

1) przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1,

2) analizy w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2,

3) ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 69 ust. 1

- organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzedza analizą zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim - z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, jeżeli plany te zostały odpowiednio uchwalone albo przyjęte.

2. Kryterium oceny lokalizacji przedsięwzięcia w przypadku działalności określonej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze innej niż przedsięwzięcia wymagające koncesji, o których mowa w ust. 4 pkt 5, jest nienaruszenie zamierzoną działalnością przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, oraz w odrębnych przepisach.

3. W przypadku:

1) stwierdzenia niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim - z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej,

2) naruszenia kryterium oceny lokalizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 2

- organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.

4. Przepisów ust. 1 i ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla:

1) drogi publicznej,

2) linii kolejowej, linii tramwajowej i metra realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1786 i 1720),

3) publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę,

4) publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków,

5) przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin lub koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż objętych własnością górniczą, a także koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, z wyjątkiem przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich,

6) inwestycji w zakresie terminalu realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r. poz. 924, 1489, 1688 i 1859) w zakresie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 2 tej ustawy, oraz inwestycji towarzyszących, o których mowa w art. 38 tej ustawy, zwanej dalej "inwestycją w zakresie terminalu",

7) inwestycji związanej z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi,

8) inwestycji realizowanej na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1812),

9) inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1484 oraz z 2023 r. poz. 595 i 1688),

10) strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz inwestycji towarzyszącej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1680 i 1688),

11) inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. z 2021 r. poz. 1644 oraz z 2023 r. poz. 1688),

12) Inwestycji lub Inwestycji Towarzyszącej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 892, 1113 i 1688),

13) inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538 oraz z 2023 r. poz. 553, 803 i 1688),

14) strategicznej inwestycji w sektorze naftowym,

15) inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizowanych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1280 oraz z 2023 r. poz. 1688),

16) inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego realizowanej na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1635 oraz z 2023 r. poz. 1688),

17) inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie realizowanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (Dz. U. poz. 1551 oraz z 2023 r. poz. 1688),

18) przedsięwzięć realizowanych na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 851 i 1053),

19) inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego realizowanej na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 979),

20) inwestycji realizowanych w interesie bezpieczeństwa i obronności w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872) na terenach zamkniętych określonych przez Ministra Obrony Narodowej,

21) inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 1113),

22) inwestycji w zakresie infrastruktury portowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1796) przeznaczonej do obsługi budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1385, 1681 i 1762),

23) inwestycji w zakresie zespołów urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

- zwanych dalej "inwestycjami strategicznymi".

5. Przepisów ust. 1 i ust. 3 pkt 1 nie stosuje się również do urządzeń infrastruktury technicznej objętych pracami budowlanymi w celu usunięcia kolizji z planowaną do realizacji inwestycją strategiczną.";

8)
w art. 61 w ust. 1 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3;
9)
w art. 62a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania, pokryciu nieruchomości szatą roślinną oraz dziko występujących zwierzętach na nieruchomości, ";

10)
w art. 64:
a)
w ust. 1b zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W przypadku gdy dla planowanego przedsięwzięcia regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na oddziaływanie na obszar Natura 2000 lub ze względu na lokalizację przedsięwzięcia na obszarze chronionego krajobrazu lub na obszarze parku krajobrazowego, na których ustanowiono zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zamiast opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje on uzgodnienia w drodze postanowienia.",

b)
w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim - informację o planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, jeżeli plan ten został przyjęty, albo informację o jego braku; nie dotyczy to opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji strategicznych.",

c)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Postanowienia w sprawie uzgodnień, o których mowa w ust. 1b-1d, wiążą organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.";

11)
w art. 66:
a)
w ust. 1:
pkt 2a otrzymuje brzmienie:

"2a) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w formie opisowej i kartograficznej, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem metodyki, stanowiące załącznik do raportu;",

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) opis wariantów przedsięwzięcia uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania na środowisko, ze wskazaniem wariantu wybranego do realizacji, racjonalnego wariantu alternatywnego oraz racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska; racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska może być tożsamy z wariantem wybranym do realizacji albo racjonalnym wariantem alternatywnym;",

b)
ust. 2b otrzymuje brzmienie:

"2b. Jeżeli planowane przedsięwzięcie stanowi inwestycję liniową celu publicznego, inwestycję celu publicznego z zakresu łączności publicznej o nieliniowym charakterze lub inwestycję celu publicznego o nieliniowym charakterze związaną z ochroną ludności przed powodzią i suszą, a proponowany przez wnioskodawcę wariant przebiega przez obszar parku narodowego lub rezerwatu przyrody, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać także dane pozwalające na ustalenie braku rozwiązań alternatywnych.";

12)
w art. 72 w ust. 2:
a)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub jej zmiany nie stosuje się w przypadku zmiany:",

b)
w pkt 1a w lit. a skreśla się wyrazy "oraz charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego, ";
13)
w art. 74:
a)
w ust. 1:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;",

w pkt 4 skreśla się wyrazy ", strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz inwestycji towarzyszącej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych",
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w przypadku przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim - informację o planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, jeżeli plan ten został przyjęty, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji strategicznych;",

uchyla się pkt 7,
b)
w ust. 1a w zdaniu drugim wyraz "inwestora" zastępuje się wyrazami "podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia",
c)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.

3. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, do zawiadomienia stron innych niż podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zawiadomienie to następuje w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego organu.",

d)
po ust. 3a dodaje się ust. 3aa w brzmieniu:

"3aa. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ prowadzący postępowanie powiadamia równocześnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta gminy właściwej ze względu na obszar, o którym mowa w ust. 3a, o decyzjach i innych czynnościach wydanych lub podjętych przez ten organ w danym postępowaniu. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta udostępnia powiadomienie w Biuletynie Informacji Publicznej lub dokonuje publicznego ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.";

14)
w art. 75 w ust. 1 w pkt 1:
a)
lit. p otrzymuje brzmienie:

"p) zmian dokonywanych w obiektach kwalifikowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w przypadku których do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 60 pkt 3, ",

b)
lit. t otrzymuje brzmienie:

"t) przedsięwzięć polegających na realizacji linii kolejowej, ";

15)
w art. 77:
a)
w ust. 1:
pkt 1a i 1b otrzymują brzmienie:

"1a) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z ministrem właściwym do spraw środowiska w zakresie istnienia rozwiązań alternatywnych realizacji przedsięwzięcia oraz przewidywanych działań mających na celu kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze parku narodowego - w przypadku inwestycji liniowych celu publicznego w ich części przebiegającej przez obszar parku narodowego lub w przypadku realizowanych na obszarze parku narodowego inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej o nieliniowym charakterze lub inwestycji celu publicznego o nieliniowym charakterze związanych z ochroną ludności przed powodzią i suszą;

1b) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w zakresie istnienia rozwiązań alternatywnych realizacji przedsięwzięcia oraz przewidywanych działań mających na celu kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze rezerwatu przyrody - w przypadku inwestycji liniowych celu publicznego w ich części przebiegającej przez obszar rezerwatu przyrody lub w przypadku realizowanych na obszarze rezerwatu przyrody inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej o nieliniowym charakterze lub inwestycji celu publicznego o nieliniowym charakterze związanych z ochroną ludności przed powodzią i suszą;",

w pkt 2 po wyrazach "organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko" dodaje się wyrazy ", lub nie wydał opinii, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2",
b)
w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim - informację o planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, jeżeli plan ten został przyjęty, albo informację o jego braku; nie dotyczy to uzgodnień i opinii dla inwestycji strategicznych.",

c)
dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

"10. Postanowienie, o którym mowa w ust. 3, wiąże organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.";

16)
w art. 78 w ust. 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) przedsięwzięć polegających na realizacji linii kolejowej, ";

17)
w art. 80:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim - z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, jeżeli plany te zostały odpowiednio uchwalone albo przyjęte.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla inwestycji strategicznych.",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przepis art. 59a ust. 2 stosuje się.";

18)
w art. 82:
a)
w ust. 1:
w pkt 4 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem pkt 4a i 4b",
uchyla się pkt 4a,
b)
w ust. 1a po wyrazach "ust. 1 pkt 4b" dodaje się wyrazy "lit. a",
c)
w ust. 1c dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

"Wniosek składa się w terminie 30 dni od dnia otrzymania analizy porealizacyjnej.";

19)
uchyla się art. 82a;
20)
w art. 86b wyrazy "realizację przedsięwzięcia" zastępuje się wyrazami "podjęcie realizacji przedsięwzięcia";
21)
w art. 86f:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Sąd doręcza wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach innym stronom i uczestnikom postępowania, wyznaczając termin do złożenia odpowiedzi na wniosek, nie krótszy niż 7 dni.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sąd rozpatruje na rozprawie wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku do sądu.",

c)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu

"2a. Sąd może wstrzymać wykonanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że trudne do odwrócenia skutki, o których mowa w ust. 1, nastąpią w konsekwencji określonego w skardze naruszenia prawa lub interesu prawnego.",

d)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje na rozprawie zażalenie na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie 2 miesięcy od dnia wpływu zażalenia.",

e)
dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wstrzymuje wykonania ostatecznego zezwolenia na inwestycję.";

22)
w art. 88 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.";

23)
w art. 90 w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 2 oraz ust. 2a, wydaje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.";

24)
po dziale V dodaje się dział Va w brzmieniu:

"Dział Va

Szczególne rozwiązania dla niektórych inwestycji strategicznych

Art. 103a. 1. Inwestycja strategiczna w wyjątkowych przypadkach może zostać poddana ocenie środowiskowej określonej w przepisach niniejszego działu, jeżeli indywidualne okoliczności uzasadniają podjęcie natychmiastowych działań w celu realizacji tej inwestycji z pominięciem wymogów wynikających z działów III i V oraz w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) brak możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko tej inwestycji;

2) brak negatywnego wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

3) brak rozwiązań alternatywnych dla tej inwestycji - w przypadku inwestycji strategicznej mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, inwestycję strategiczną, o której mowa w ust. 1, kierując się znaczeniem planowanej inwestycji strategicznej dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 103b. Do inwestycji strategicznych, o których mowa w art. 103a ust. 1, nie stosuje się przepisów działów III i V.

Art. 103c. 1. Podmiot planujący podjęcie realizacji inwestycji strategicznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 103a ust. 2 występuje do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o określenie zakresu oceny środowiskowej.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się dokumentację obejmującą charakterystykę przedsięwzięcia, harmonogram prac i lokalizację inwestycji, wraz z opisem przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko.

3. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa, w drodze postanowienia, zakres oceny środowiskowej. Na postanowienie nie służy skarga do sądu administracyjnego.

4. Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 3, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może wystąpić o opinie do organów administracji publicznej, w szczególności organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Opinie wydaje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wystąpienia. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń.

5. Dokumentację sporządzoną zgodnie z zakresem określonym w postanowieniu, o którym mowa w ust. 3, i przedstawiającą możliwe do zastosowania na danym etapie realizacji inwestycji działania przewidujące unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą i monitorowanie negatywnych oddziaływań na środowisko dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 6, 10, 11, 14, 15, 17-18a, 20-23, 25 i 27.

6. Organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 6, 10, 11, 14, 15, 17-18a, 20-23, 25 i 27, występuje do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji inwestycji strategicznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 103a ust. 2, przedkładając wniosek o wydanie tej decyzji i dokumentację, o której mowa w ust. 5.

7. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 6, uzgadnia, w drodze postanowienia, warunki realizacji inwestycji strategicznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 103a ust. 2. Przepisów art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się. Na postanowienie nie służy skarga do sądu administracyjnego.

8. Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 7, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może wystąpić o opinie do organów administracji publicznej. Opinie wydaje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wystąpienia. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń.

9. W przypadku działań przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji strategicznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 103a ust. 2 zezwolenie, o którym mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zastępuje się uzgodnieniem z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, o którym mowa w ust. 7.

10. Do uzgodnienia, o którym mowa w ust. 9, stosuje się przepisy art. 34, art. 35 ust. 1-3, ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz przepisy wydane na podstawie art. 35 ust. 7 tej ustawy, z tym że:

1) zakres, miejsce, termin i sposób wykonania kompensacji przyrodniczej ustala Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;

2) termin wykonania kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000 nie może być dłuższy niż 3 lata i jest liczony od dnia rozpoczęcia działań powodujących negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000.

11. Treść dokumentacji, o której mowa w ust. 5, oraz treść postanowienia, o którym mowa w ust. 7, organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 6, 10, 11, 14, 15, 17-18a, 20-23, 25 i 27, przed wydaniem tej decyzji:

1) podaje do publicznej wiadomości;

2) przekazuje:

a) ministrowi właściwemu do spraw transportu - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 59a ust. 4 pkt 1, 2 i 19,

b) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 59a ust. 4 pkt 3, 4 i 8,

c) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 59a ust. 4 pkt 5,

d) Pełnomocnikowi Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 59a ust. 4 pkt 6, 10 i 14,

e) ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 59a ust. 4 pkt 7,

f) ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 59a ust. 4 pkt 9, albo Pełnomocnikowi Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej - w przypadku gdy inwestycja ta związana jest z wykonywaniem uprawnień, o których mowa w art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,

g) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 59a ust. 4 pkt 11 i 16,

h) Pełnomocnikowi Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 59a ust. 4 pkt 12,

i) ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 59a ust. 4 pkt 13,

j) ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 59a ust. 4 pkt 15 i 17,

k) ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 59a ust. 4 pkt 18,

l) Ministrowi Obrony Narodowej - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 59a ust. 4 pkt 20,

m) ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 59a ust. 4 pkt 21-23.

12. Organ, o którym mowa w ust. 11 pkt 2:

1) powiadamia Komisję Europejską o zwolnieniu inwestycji strategicznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 103a ust. 2 ze stosowania przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 26 z 28.01.2012, str. 1, z późn. zm.), przekazując:

a) uzasadnienie tego zwolnienia zawierające w szczególności wykazanie niekorzystnego wpływu stosowania przepisów tej dyrektywy na cele inwestycji strategicznej oraz spełnienia warunków, o których mowa w art. 103a ust. 1,

b) dokumentację, o której mowa w ust. 5,

c) postanowienie, o którym mowa w ust. 7;

2) informuje organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 6, 10, 11, 14, 15, 17-18a, 20-23, 25 i 27, o powiadomieniu Komisji Europejskiej.

13. Wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 6, 10, 11, 14, 15, 17-18a, 20-23, 25 i 27, następuje nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia powiadomienia Komisji Europejskiej.

14. Organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 6, 10, 11, 14, 15, 17-18a, 20-23, 25 i 27, podaje do publicznej wiadomości treść tej decyzji.

Art. 103d. 1. Organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w postępowaniu o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 6, 10, 11, 14, 15, 17-18a, 20-23, 25 i 27, dla inwestycji strategicznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 103a ust. 2, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania. Przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

2. Organizacji ekologicznej służy prawo wniesienia odwołania od decyzji, o której mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie brała ona udziału w tym postępowaniu prowadzonym przez organ pierwszej instancji; wniesienie odwołania jest równoznaczne ze zgłoszeniem chęci uczestniczenia w takim postępowaniu. W postępowaniu odwoławczym organizacja uczestniczy na prawach strony.

3. Organizacji ekologicznej służy skarga do sądu administracyjnego od decyzji, o której mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie brała ona udziału w postępowaniu administracyjnym.

4. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji ekologicznej służy zażalenie.";

25)
art. 104 otrzymuje brzmienie:

"Art. 104. 1. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się w ramach:

1) oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, o której mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1,

2) oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, o której mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2, jeżeli postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko nie było przeprowadzane w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

3) strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu, o którym mowa w art. 46 lub art. 47 ust. 1 - w przypadku stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek realizacji przedsięwzięcia albo projektu.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się również na wniosek innego państwa, na którego terytorium może znacząco oddziaływać przedsięwzięcie albo realizacja projektu.";

26)
w art. 106 uchyla się ust. 1 i 2;
27)
w art. 108:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Organ administracji właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, albo pozwoleń, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, w przypadku stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na skutek realizacji planowanego przedsięwzięcia:",

w pkt 3 w lit. a wyrazy "decyzji, o której mowa w art. 104 ust. 1 pkt 1" zastępuje się wyrazami "decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, albo pozwoleń, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wydaje się w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, albo pozwoleń, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b.",

c)
w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, albo pozwoleń, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b;";

28)
w art. 109 w ust. 3 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) dokumenty wskazane w art. 108 ust. 4, ";

29)
w art. 110 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Konsultacje mogą dotyczyć w szczególności wariantów planowanego przedsięwzięcia, możliwych transgranicznych oddziaływań na środowisko lub działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.";

30)
w art. 111 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, albo pozwolenia, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, wydaje się po zakończeniu konsultacji, o których mowa w art. 110 ust. 1.";

31)
art. 112 otrzymuje brzmienie:

"Art. 112. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazuje, bez zbędnej zwłoki, państwu uczestniczącemu w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przetłumaczone przez wnioskodawcę: decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, albo pozwolenia, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, w części, która umożliwi drugiemu państwu zapoznanie się, w jaki sposób wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko zostały rozpatrzone i uwzględnione przy wydawaniu decyzji. Do tłumaczenia decyzji oraz pozwoleń przepis art. 108 ust. 1 pkt 1 stosuje się.";

32)
w art. 115 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Konsultacje mogą dotyczyć w szczególności możliwych transgranicznych oddziaływań na środowisko lub działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.";

33)
w art. 117 w ust. 2 w zdaniu pierwszym przed wyrazem "przekazuje" dodaje się wyraz "niezwłocznie";
34)
po art. 123 dodaje się art. 123a w brzmieniu:

"Art. 123a. 1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska na pisemny wniosek regionalnego dyrektora ochrony środowiska może, w drodze postanowienia, wyznaczyć innego regionalnego dyrektora ochrony środowiska do załatwienia sprawy z wniosku o:

1) wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

2) uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia na podstawie art. 77 ust. 1,

3) uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia na podstawie art. 89 ust. 1

- dla inwestycji strategicznych.

2. Z wnioskiem może wystąpić regionalny dyrektor ochrony środowiska właściwy w sprawie, o której mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi uwarunkowaniami wynikającymi z obciążających go zadań.

3. Wniosek składa się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku w sprawie, o której mowa w ust. 1.

4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, wyznaczając innego regionalnego dyrektora ochrony środowiska do załatwienia sprawy, o której mowa w ust. 1, w pierwszej kolejności bierze pod uwagę regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, których obszar właściwości jest położony najbliżej terenu, na którym ma być realizowana inwestycja strategiczna.

5. Na postanowienie w sprawie wyznaczenia innego regionalnego dyrektora ochrony środowiska nie przysługuje zażalenie.

6. Czynności regionalnego dyrektora ochrony środowiska podjęte w sprawie, o której mowa w ust. 1, do dnia wydania postanowienia w sprawie wyznaczenia innego regionalnego dyrektora ochrony środowiska, pozostają w mocy. W zakresie niezbędnym do wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, o której mowa w ust. 1, regionalny dyrektor ochrony środowiska wyznaczony tym postanowieniem może ponowić czynności podjęte do dnia wydania tego postanowienia, w tym zmienić, uzupełnić lub uchylić wydane w tej sprawie inne postanowienia.

7. Regionalny dyrektor ochrony środowiska, który złożył wniosek, przekazuje regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska wyznaczonemu postanowieniem w sprawie wyznaczenia innego regionalnego dyrektora ochrony środowiska akta sprawy, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu tego postanowienia.

8. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości postanowienie w sprawie wyznaczenia innego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Niezwłocznie po otrzymaniu akt sprawy, o której mowa w ust. 1, wyznaczony regionalny dyrektor ochrony środowiska zawiadamia strony o przekazaniu mu tej sprawy do rozpatrzenia.

9. Termin załatwienia sprawy, o której mowa w ust. 1, liczy się:

1) w przypadku wyznaczenia innego regionalnego dyrektora ochrony środowiska - od dnia doręczenia wyznaczonemu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska akt sprawy;

2) w przypadku odmowy wyznaczenia innego regionalnego dyrektora ochrony środowiska - od dnia doręczenia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, który złożył wniosek, postanowienia o odmowie wyznaczenia innego regionalnego dyrektora ochrony środowiska.";

35)
w art. 136a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) narusza warunki, wymogi oraz obowiązki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i e oraz pkt 2 i 5, określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ";

36)
po art. 136a dodaje się art. 136aa w brzmieniu:

"Art. 136aa. 1. W przypadku gdy organ gminy właściwej miejscowo ze względu na przedmiot postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie realizuje obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 33a, albo realizuje te obowiązki w sposób nieprowadzący do skutecznego podania informacji do publicznej wiadomości, powodując ograniczenie dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku i konieczność wydłużenia postępowania, organ ten podlega karze pieniężnej w wysokości 2000 zł za każdy dzień:

1) opóźnienia w stosunku do terminu, o którym mowa w art. 33a ust. 1 pkt 2;

2) opóźnienia w stosunku do terminu, o którym mowa w art. 33a ust. 3 pkt 1;

3) przerwy w wykonywaniu czynności niezbędnych do skutecznego podania informacji do publicznej wiadomości przez okres określony w art. 33a ust. 2;

4) przerwy w wykonywaniu czynności niezbędnych do skutecznego podania informacji do publicznej wiadomości przez okres określony w art. 33a ust. 3 pkt 2.

2. Karę pieniężną, w drodze decyzji, wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska.";

37)
w art. 136b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Od decyzji o wymierzeniu kar pieniężnych, o których mowa w art. 136a i art. 136aa, przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.".