Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2124

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 listopada 2018 r.

USTAWA
z dnia 23 października 2018 r.
o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Art.  1. 

W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2047 oraz z 2018 r. poz. 650) w art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Odszkodowanie za szkody, o których mowa w ust. 2:

1) pkt 1 - może być pomniejszone o nie więcej niż 10% wartości tych szkód;

2) pkt 2- może być pomniejszone o 20%, 25% albo 30% sumy ubezpieczenia w zależności od wysokości pomniejszenia wskazanej w umowie ubezpieczenia.".

Art.  2. 

Przepisy art. 6 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia notyfikowania Rzeczypospolitej Polskiej pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem zmiany programu pomocy dotyczącego dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowego dofinansowania odszkodowań wypłacanych producentom rolnym w związku z suszą (reasekuracja).

Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.