Zmiana ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.53.638

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2000 r.

USTAWA
z dnia 9 czerwca 2000 r.
o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

W ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 i z 2000 r. Nr 48, poz. 552) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 6:
a)
dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego przechodzą w stan spoczynku po ukończeniu swojej kadencji.",

b)
w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Do sędziów, którzy skorzystają z tego prawa, nie ma zastosowania przepis ust. 2a.";

2)
w art. 39 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wydanie orzeczenia o akcie normatywnym, który utracił moc obowiązującą przed wydaniem orzeczenia, jest konieczne dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw.";

3)
w art. 46:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Skarga konstytucyjna, zwana dalej "skargą", może być wniesiona po wyczerpaniu drogi prawnej, o ile droga ta jest przewidziana, w ciągu 3 miesięcy od doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia.",

b)
skreśla się ust. 3 i 4;
4)
w art. 48 w ust. 1 wyrazy "Skarga powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego" zastępuje się wyrazami "Skargę i zażalenie na postanowienie o odmowie nadania skardze dalszego biegu sporządzają adwokat lub radca prawny";
5)
w art. 59 w ust. 2 skreśla się wyraz "inny".

W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 124, poz. 782, z 1998 r. Nr 98, poz. 607 i z 1999 r. Nr 75, poz. 853) w art. 7 skreśla się zdanie drugie.

Uprawnienia nabyte niniejszą ustawą przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego przysługują od momentu wejścia w życie ustawy również sędziom Trybunału Konstytucyjnego pozostającym w stanie spoczynku.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.