Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.462

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2020 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.) po art. 47977 dodaje się art. 47977a w brzmieniu:

"Art. 47977a. W postępowaniach w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego stosuje się przepisy art. 47933 § 1, 2 oraz 3-5.".