Art. 4. - Zmiana ustawy o transporcie kolejowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1741

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 2015 r.
Art.  4.
1.
Do postępowań prowadzonych przez komisje kolejowe, o których mowa w art. 28m ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych sprawuje nadzór nad postępowaniami, o których mowa w ust. 1, do czasu ich zakończenia.