Art. 8. - Zmiana ustawy o transporcie kolejowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1152

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 2013 r.
Art.  8.

Zarządcy infrastruktury i użytkownicy bocznic kolejowych przekażą Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego dane rejestrowe ujęte w krajowym rejestrze infrastruktury (RINF) dotyczące infrastruktury kolejowej i bocznic kolejowych dopuszczonych do eksploatacji przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie:

1)
infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład korytarzy towarowych nr 5 i 8 określonych w załączniku do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (Dz. Urz. UE L 276 z 20.10.2010, str. 22), w przypadku utworzenia tych korytarzy:
a)
przed dniem 16 grudnia 2014 r. - w terminie do dnia 16 marca 2015 r.,
b)
po dniu 15 grudnia 2014 r. - w terminie 3 miesięcy od dnia utworzenia danego korytarza;
2)
infrastruktury kolejowej innej niż określona w pkt 1, dopuszczonej do eksploatacji:
a)
przed dniem 19 lipca 2008 r. - w terminie do dnia 16 marca 2017 r.,
b)
po dniu 18 lipca 2008 r. i przed dniem 16 marca 2012 r. - w terminie do dnia 16 marca 2015 r.,
c)
po dniu 15 marca 2012 r. - w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;
3)
bocznic kolejowych - w terminie do dnia 16 marca 2019 r.