Art. 4. - Zmiana ustawy o transporcie kolejowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1152

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 2013 r.
Art.  4.

Jednostki, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zostały upoważnione do przeprowadzania badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 23 ust. 7 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, mogą wykonywać badania w zakresie określonym w tych przepisach, a także wydawać certyfikaty zgodności typu i certyfikaty zgodności z typem dla typów urządzeń, budowli i pojazdów kolejowych, do badania których są upoważnione, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r.