Art. 11. - Zmiana ustawy o transporcie kolejowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1152

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 2013 r.
Art.  11.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 4-7 oraz art. 9, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.