Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1180

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2020 r.
Art.  6.  2

 Podmioty wykonujące pośrednictwo przy przewozie osób przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są obowiązane uzyskać licencję, o której mowa w art. 5b ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie później niż w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2 Art. 6 zmieniony przez art. 56 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.568) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2020 r.