Art. 6. - Zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.23.187

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 2005 r.
Art.  6.

W uczelni zawodowej prowadzącej kształcenie na kierunku studiów lub kierunku i specjalności, dla których nie zostały określone standardy, o których mowa w art. 4a ust. 2 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 1, albo prowadzącej kształcenie w specjalności zawodowej:

1)
studia trwają co najmniej 6 semestrów;
2)
wymiar zajęć dydaktycznych na studiach dziennych obejmuje co najmniej 2.200 godzin i 15 tygodni praktyk;
3)
wymiar zajęć dydaktycznych na studiach wieczorowych obejmuje nie mniej niż 80 %, a na studiach zaocznych nie mniej niż 60 % godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych dla studiów dziennych oraz 15 tygodni praktyk;
4)
plan studiów wieczorowych i zaocznych obejmuje taki sam zakres treści programowych jak plan studiów dziennych.