Art. 2. - Zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.23.187

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 2005 r.
Art.  2.

W ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Zajęcia dydaktyczne w uczelni zawodowej oraz sprawdziany wiedzy lub umiejętności, a także egzaminy dyplomowe mogą być prowadzone w języku obcym w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie studiów. W języku obcym mogą być również prowadzone sprawdziany wiedzy lub umiejętności w trakcie przyjęć na studia oraz przygotowywane prace dyplomowe.

1b. Uczelnia zawodowa przyjmująca na studia osoby niebędące obywatelami polskimi organizuje dla tych osób zajęcia z języka polskiego.";

2)
w art. 5:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uczelnia zawodowa prowadzi kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych w ramach posiadanych uprawnień do prowadzenia danego kierunku lub kierunku i specjalności zawodowej, zgodnie z warunkami i standardami nauczania określonymi na podstawie art. 4a ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy, o której mowa w art. 4a ust. 1a.",

b)
uchyla się ust. 3;
3)
w art. 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy w charakterze nauczyciela akademickiego lub w zakresie zadań, o których mowa w art. 56 ust. 2, następuje bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.";

4)
w art. 75 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

1) stypendium socjalnego,

1a) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

2) stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,

3) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,

4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,

5) zapomogi.";

5)
w art. 75a:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Świadczenia, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1, 1a, 2 i 5, są przyznawane przez rektora.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Świadczenia, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1, 1a i 5, są przyznawane na wniosek studenta, a stypendium za wyniki w nauce lub sporcie na wniosek senatu lub innego organu wskazanego w statucie uczelni.",

c)
ust. 6-8 otrzymują brzmienie:

"6. Komisje, o których mowa w ust. 4, powołuje rektor spośród studentów delegowanych przez uczelniany organ samorządu studenckiego i pracowników uczelni, przy czym studenci stanowią większość składu komisji.

7. Nadzór nad działalnością komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej sprawuje rektor.

8. W ramach nadzoru rektor może uchylić decyzję komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy lub regulaminem, o którym mowa w art. 75g.";

6)
w art. 75b:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

1) studenta,

2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

3) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 2, z uwzględnieniem ust. 2a, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:

1) dochodów, o których mowa w ust. 2a pkt 3, jeżeli student jest samodzielny finansowo,

2) świadczeń, o których mowa w art. 75 ust. 1, oraz świadczeń, o których mowa w art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym,

3) świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne",

4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141).",

c)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o przyznanie stypendium,

4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich.",

d)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Kwota stypendium socjalnego może zostać zwiększona studentowi studiów dziennych w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu:

1) zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie,

2) zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w przypadkach, o których mowa w pkt 1, niepracującego małżonka lub dziecka studenta.";

7)
po art. 75b dodaje się art. 75ba w brzmieniu:

"Art. 75ba. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.";

8)
w art. 75f:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych są przyznawane na semestr lub rok akademicki, a stypendium za wyniki w nauce lub sporcie i stypendia ministra, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 i 4, na rok akademicki, z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendia, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1, pkt 2 w zakresie stypendium za wyniki w sporcie oraz pkt 3 i 4, na jednym z kierunków, według własnego wyboru, a stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium za wyniki w nauce na każdym z kierunków.",

c)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium za wyniki w nauce lub sporcie nie może być większa niż 90 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.";

9)
w art. 75g ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1, 1a, 2 i 5, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.";

10)
w art. 75h po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Student w roku akademickim może otrzymywać stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, albo stypendium ministra, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 i 4, z zastrzeżeniem ust. 3.";

11)
po art. 75h dodaje się art. 75i w brzmieniu:

"Art. 75i. W przypadku niepaństwowych wyższych szkół zawodowych uprawnienia rektora, o których mowa w art. 23b ust. 1, art. 75a ust. 1, 3, 4, 6-8, art. 75b ust. 2, art. 75g ust. 1 i art. 75h ust. 1, przysługują określonemu w statucie jednoosobowemu organowi uczelni.";

12)
art. 82 otrzymuje brzmienie:

"Art. 82. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym.";

13)
w art. 85 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do decyzji podjętych przez organ uczelni zawodowej w indywidualnych sprawach studenckich oraz w sprawach nadzoru nad działalnością uczelnianych organizacji studenckich i samorządu studenckiego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego. Decyzje wydane przez rektora lub określony w statucie jednoosobowy organ niepaństwowej uczelni zawodowej w pierwszej instancji są ostateczne.".