Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.431

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lutego 2018 r.
Art.  4. 

Przepis art. 31a ustawy zmienianej w art. 1 ma zastosowanie również do naruszeń, które miały miejsce przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli skutki, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 1, trwają po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.