Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.431

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lutego 2018 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017 r. poz. 1007 oraz z 2018 r. poz. 106) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 364 w ust. 8 w pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

"22) Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.";

2) w art. 365 w ust. 3 wyrazy "oraz 19" zastępuje się wyrazami ", 19 oraz 22".