Art. 41. - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,... - Dz.U.2021.159 - OpenLEX

Art. 41. - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.159

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2021 r.
Art.  41. 
1. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, powoła rzeczników dyscyplinarnych, o których mowa w art. 277 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 18, w liczbie stanowiącej różnicę między liczbą rzeczników dyscyplinarnych określoną w art. 277 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 18 w brzmieniu dotychczasowym a liczbą określoną w art. 277 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 18 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. 
Rzeczników dyscyplinarnych, o których mowa w ust. 1, powołuje się na okres do końca kadencji rzeczników dyscyplinarnych, o których mowa w art. 277 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 18, powołanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.