Art. 40. - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,... - Dz.U.2021.159 - OpenLEX

Art. 40. - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.159

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2021 r.
Art.  40. 
1. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, ogłosi nabór uzupełniający kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2020-2023, w celu zapewnienia możliwości dostosowania jej składu do określonego w art. 251 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 18 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Komunikat o naborze udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
2. 
W terminie 45 dni od dnia udostępnienia komunikatu, o którym mowa w ust. 1 w zdaniu drugim, podmioty wymienione w art. 251 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 18 mogą zgłosić kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
3. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, powoła członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej w liczbie nie większej niż różnica między liczbą członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej powołanych w jej skład według stanu na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy a liczbą określoną w art. 251 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 18 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
4. 
Członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej, o których mowa w ust. 3, powołuje się na okres do końca kadencji Polskiej Komisji Akredytacyjnej 2020-2023.