Art. 31. - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,... - Dz.U.2021.159 - OpenLEX

Art. 31. - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.159

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2021 r.
Art.  31. 

Do wniosków o wypłatę środków, o których mowa w art. 15zzzzl1 i art. 15zzzzl2 ustawy zmienianej w art. 1, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., oraz do wniosków o wypłatę środków, o których mowa w art. 30, stosuje się art. 15zzzzl1 i art. 15zzzzl2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym przez art. 46 pkt 31 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875, 1086, 2255 i 2320).