Art. 2. - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,... - Dz.U.2020.2157 - OpenLEX

Art. 2. - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2157

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 grudnia 2020 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 32 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Osoby, wobec których kwalifikacja wojskowa nie została przeprowadzona w roku kalendarzowym, w którym kończyły one dziewiętnaście lat życia, z przyczyn innych niż wskazane w ust. 2, podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia.";

2)
w art. 35:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kwalifikację wojskową przeprowadza się corocznie.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Kwalifikacja wojskowa może być przeprowadzana w kilku okresach danego roku kalendarzowego.",

c)
w ust. 4 skreśla się wyraz "corocznie".