Art. 99. - [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych dotyczących profilu zaufanego i podpisu zaufanego] - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  99.  [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych dotyczących profilu zaufanego i podpisu zaufanego]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20d ustawy zmienianej w art. 33 zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.