Art. 97. - [Dodatkowe zadania Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych] - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  97.  [Dodatkowe zadania Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych]

W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2020 r. do zadań Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, należy:

1)
określanie polityki udzielania ubezpieczeń eksportowych wobec poszczególnych krajów lub branż;
2)
opiniowanie wniosków o ubezpieczenie eksportowe oraz zleceń udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych w ramach limitu, o którym mowa w art. 5a tej ustawy;
3)
ustalanie zakresu uprawnień Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna do podejmowania decyzji dotyczących zawierania umów ubezpieczenia eksportowego oraz udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych;
4)
klasyfikowanie krajów w zależności od stopnia ryzyka;
5)
rozpatrywanie rocznych sprawozdań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z jej działalności, obejmujących:
a)
stan zobowiązań z tytułu zawartych umów ubezpieczenia eksportowego, umów kredytowych, udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych oraz stopień wykorzystania limitu określonego w ustawie budżetowej,
b)
przychody ze składek, wynagrodzenia z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych, wypłacone odszkodowania i kwoty gwarancji ubezpieczeniowych oraz uzyskane kwoty regresów,
c)
przewidywane zobowiązania z tytułu zawartych umów ubezpieczenia eksportowego i udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych na poszczególne lata;
6)
rozpatrywanie propozycji zmian w działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna i przedstawianie ich ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.