Art. 95. - [Zmiany w planie wydatków dokonane przed wejściem w życie ustawy na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - stosowanie przepisów dotychczasowych] - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  95.  [Zmiany w planie wydatków dokonane przed wejściem w życie ustawy na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do zmian w planie wydatków wynikających z podziału rezerwy zaplanowanej w ustawie budżetowej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 40 min zł na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dokonanych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.