Art. 92. - [Wszczęte i niezakończone postępowania prowadzone na podstawie k.p.k. - stosowanie przepisów dotychczasowych] - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  92.  85 [Wszczęte i niezakończone postępowania prowadzone na podstawie k.p.k. - stosowanie przepisów dotychczasowych]

 (uchylony).

85 Art. 92 uchylony przez art. 78 pkt 5 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1086) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.