Art. 90. - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  90.  64

 (uchylony).

64 Art. 90 zmieniony przez art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 września 2022 r.