Art. 87. - [Sprawy dotyczące gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych - stosowanie przepisów w nowym brzmieniu] - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  87.  [Sprawy dotyczące gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych - stosowanie przepisów w nowym brzmieniu]

Do spraw prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1378 oraz z 2019 r. poz. 1572 oraz z 2020 r. poz. 284), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.