Art. 85. - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  85.  82

 (uchylony).

82 Art. 85 uchylony przez art. 5 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2157) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 grudnia 2020 r.