Art. 83. - [Termin złożenia oświadczeń majątkowych za 2019 r. przez osoby pełniące funkcje publiczne] - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  83.  [Termin złożenia oświadczeń majątkowych za 2019 r. przez osoby pełniące funkcje publiczne]

Przepis art. 31zza ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się również do osób, które były obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, do dnia 31 marca 2020 r.