Art. 79. - [Procedura określenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku 2021] - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  79.  [Procedura określenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku 2021]
1. 
Rada Ministrów, w terminie do dnia 31 lipca 2020 roku, przedstawia Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021 oraz propozycję wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku 2021, wraz z terminem zmiany tych wysokości.
2. 
Wraz z propozycją, o której mowa w ust. 1, Rada Ministrów przedstawia:
1)
informację o wskaźniku cen w roku poprzednim;
2)
informację o prognozowanych na rok następny: wskaźniku cen oraz wskaźniku przeciętnego wynagrodzenia;
3)
wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje;
4)
informację o wydatkach gospodarstw domowych w roku poprzednim;
5)
informację o wskaźniku udziału dochodów z pracy najemnej oraz przeciętnej liczbie osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie w roku poprzednim;
6)
informację o wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w roku poprzednim według rodzajów działalności;
7)
informację o poziomie życia różnych grup społecznych;
8)
informację o warunkach gospodarczych państwa, z uwzględnieniem sytuacji budżetu państwa, wymogów rozwoju gospodarczego, poziomu wydajności pracy i konieczności utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia;
9)
wskaźnik prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto.
3. 
Rada Dialogu Społecznego, po otrzymaniu propozycji i informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021 oraz ustala wysokość minimalnej stawki godzinowej w roku 2021, w terminie 10 dni od dnia otrzymania propozycji i informacji.
4. 
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej, o których mowa w ust. 3, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września 2020 roku.
5. 
Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie, o którym mowa w ust. 3, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021 oraz nie ustali wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku 2021, Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września 2020 roku, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej w roku 2021 wraz z terminem zmiany tych wysokości.
6. 
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku 2021 oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku 2021, o których mowa w ust. 1.
7. 
Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, określić inny termin, niż wskazany w ust. 1, mając na względzie harmonogram prac budżetowych.