Art. 77. - [Opracowywanie stanowiska wobec projektu budżetu państwa na rok 2021 w ramach Rady Dialogu Społecznego] - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  77.  [Opracowywanie stanowiska wobec projektu budżetu państwa na rok 2021 w ramach Rady Dialogu Społecznego]
1. 
Strona rządowa kieruje założenia projektu budżetu państwa na rok 2021 w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. do Rady Dialogu Społecznego w celu zajęcia stanowiska przez strony pracowników i strony pracodawców.
2. 
Strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego zajmują, w terminie 10 dni od dnia otrzymania założeń projektu budżetu państwa na rok 2021, wspólne stanowisko w sprawie tych założeń.
3. 
W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 2, strony nie uzgodnią wspólnego stanowiska, każda ze stron może, w terminie 3 dni roboczych, zająć stanowisko w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok następny.
4. 
W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 3, strony nie uzgodnią stanowiska w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok 2021, opinię w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok następny może przedstawić, w terminie 3 dni roboczych, każda z organizacji, której przedstawiciele reprezentują stronę pracowników i stronę pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego.