Art. 76. - [Niesporządzanie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w roku 2020] - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  76.  [Niesporządzanie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w roku 2020]
1. 
W roku 2020 nie sporządza się Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.
2. 
Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów założenia projektu budżetu państwa na rok 2021.