Art. 75. - [Termin opracowania planu finansowego Funduszu Gwarancji Płynnościowych] - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  75.  [Termin opracowania planu finansowego Funduszu Gwarancji Płynnościowych]
1. 
Bank Gospodarstwa Krajowego opracuje plan finansowy FGP, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, na rok 2020 r., w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, w terminie do dnia 31 maja 2020 r.
2. 
Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia opracowania planu finansowego FGP na 2020 r., Fundusz Gwarancji Płynnościowych funkcjonuje w oparciu o projekt tego planu.