Art. 73. - [Umowne określenie z BGK zasad, trybu i okresu udzielania gwarancji i poręczeń] - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  73.  [Umowne określenie z BGK zasad, trybu i okresu udzielania gwarancji i poręczeń]

Minister właściwy do spraw finansów publicznych zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą w szczególności:

1)
szczegółowe warunki i tryb udzielania gwarancji i poręczeń;
2)
wysokość, warunki i tryb pobierania opłat prowizyjnych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń;
3)
warunki i tryb przekazywania środków, o których mowa w art. 70 ust. 3 pkt 4 i art. 71 ust. 2;
4)
okres, w jakim Bank Gospodarstwa Krajowego będzie udzielał gwarancji i poręczeń w ramach FGP;
5) 80
 zasady udzielania finansowania, o którym mowa w art. 71 ust. 2a, oraz zwrotu Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków własnych, o których mowa w art. 71 ust. 2a, wraz z wynagrodzeniem z tytułu tego finansowania.
80 Art. 73 pkt 5 dodany przez art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 2020 r. (Dz.U.2020.1747) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 października 2020 r.