Art. 70. - [Tarcza antykryzysowa; Fundusz Gwarancji Płynnościowych] - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  70.  [Tarcza antykryzysowa; Fundusz Gwarancji Płynnościowych]
1. 
W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Gwarancji Płynnościowych, zwany dalej "FGP".
2. 
Środki FGP przeznacza się na:
1) 75
 pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzielaniem poręczeń i gwarancji spłaty kredytów lub innych zobowiązań, o których mowa w art. 15zzzd ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym wypłat z tytułu tych poręczeń i gwarancji;
2)
spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, o których mowa w art. 71 ust. 1, w tym na pokrycie kosztów emisji obligacji;
3) 76
 zwrot Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków własnych, wydatkowanych zgodnie z art. 71 ust. 2a na finansowanie terminowej obsługi działań, o których mowa w pkt 1 i 2, wraz z wynagrodzeniem z tytułu tego finansowania, w wysokości ustalonej z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.
3. 
Środki FGP pochodzą z:
1)
opłat prowizyjnych za poręczenia i gwarancje finansowane ze środków FGP;
2)
wpływów z tytułu odzyskanych kwot zapłaconych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wykonaniu umowy poręczenia lub gwarancji finansowanej ze środków FGP;
3)
odsetek z tytułu oprocentowania środków FGP;
4)
środków z budżetu państwa przekazywanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów i wydatków, o których mowa w ust. 2, i które nie znajdują pokrycia ze środków, o których mowa w pkt 1-3 oraz 5-7;
5)
darowizn i zapisów;
6)
środków z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na rzecz FGP przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
6a) 77
 środków z Funduszu, o którym mowa w art. 65 ust. 1;
7)
wpływów z innych tytułów.
75 Art. 70 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez art. 78 pkt 2 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1086) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.
76 Art. 70 ust. 2 pkt 3 dodany przez art. 18 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 października 2020 r. (Dz.U.2020.1747) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 października 2020 r.
77 Art. 70 ust. 3 pkt 6a dodany przez art. 18 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 października 2020 r. (Dz.U.2020.1747) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 października 2020 r.