Art. 69a. - [Promesa otrzymania środków z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19] - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  69a.  72 [Promesa otrzymania środków z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19]
1. 
Upoważnia się Bank Gospodarstwa Krajowego do udzielania podmiotom uprawnionym do otrzymania środków z Funduszu, zgodnie z przepisami art. 65 ust. 5 pkt 1 i 4 oraz ust. 6a, zapewnienia, że realizowane przez te jednostki zadania zostaną sfinansowane (promesa), do wysokości środków ujętych w planie finansowym Funduszu przeznaczonych na udzielanie i realizację promes.
2.  73
 Podstawą udzielenia promesy jest dokument potwierdzający przyjęcie zadania do finansowania ze środków Funduszu sporządzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub osobę upoważnioną do składania dyspozycji wypłaty ze środków Funduszu, o której mowa w art. 65 ust. 3.
3. 
Bank realizuje zobowiązania wynikające z udzielonych promes do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w planie finansowym Funduszu.
4. 
Przy sporządzaniu, zgodnie z przepisami art. 65 ust. 21 i 24, planu finansowego Funduszu w roku bieżącym i kolejnych latach obrachunkowych, uwzględnia się w nim środki w wysokości nie mniejszej niż suma kwot wymagalnych w danym roku zobowiązań wynikających z udzielonych promes.
5. 
W razie likwidacji Funduszu za wymagalne zobowiązania wynikające z udzielonych promes odpowiada Skarb Państwa.
6. 
Szczegółowe zasady udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy, o której mowa w ust. 1, określa umowa, o której mowa w art. 65 ust. 2.
72 Art. 69a dodany przez art. 7 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2255) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 grudnia 2020 r.
73 Art. 69a ust. 2 zmieniony przez art. 50 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.