Art. 69. - [Wpłaty na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 ze środków budżetu państwa] - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  69.  [Wpłaty na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 ze środków budżetu państwa]
1. 
Ze środków budżetu państwa, w tym także budżetu środków europejskich, mogą być dokonywane wpłaty na Fundusz na zadania realizowane przez Fundusz.
2.  71
 Prezes Rady Ministrów może wydać wiążące polecenie:
1)
dysponentowi części budżetu państwa lub
2)
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w zakresie rezerw celowych

- wpłaty środków na Fundusz.

3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, środki budżetu środków europejskich mogą być wydatkowane z pominięciem zasad określonych w dziale III rozdziale 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
71 Art. 69 ust. 2 zmieniony przez art. 50 pkt 3 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.